Plataforma en Defensa de la Bicicleta
Facebook
Twitter
Els ciclistes poden circular en grup i sols sels pot avançar a tots de cop
Dret del ciclista a circular amb seguretat
La bicicleta te dret a circular per la via, El conductor esta obligat a avançar correctament
Ús quotidià de la bicicleta
Una xarxa ciclista comoda i segura per circular per tot el pais
Intermodalitat la bicicleta al tren o al bus ha de ser una normalitat
Educació i formació
Fer efectiu un ús normalitzat i segur de la bicicleta
Òrgans de Govern i la bicicleta
La Bicicleta necessita un Pla Estratègic
La bicicleta eina d'integració
La Plataforma en Defensa de la Bicicleta té com a finalitat coordinar accions i propostes per a aconseguir els canvis socials i polítics necessaris per consolidar l'ús de la bicicleta amb seguretat en tots els àmbits.

Per formar part de La Plataforma en Defensa de la Bicicleta cal adherir-se a les mesures definides en el seu manifest.

Manifest de la Plataforma en Defensa de la Bicicleta per a fer efectiu un ús normalitzat i segur de la bicicleta Davant la lentitud i la poca efectivitat per consolidar mesures per fomentar l'ús i la seguretat dels usuaris de la bicicleta dels successius governs, i per fomentar la comunicació i l'intercanvi d'informació i promoure la cooperació entre els grups. Diverses organitzacions que representen conjuntament a tots els tipus d'usuaris de la bicicleta, hem conformat la Plataforma en Defensa de la Bicicleta amb l'objectiu de coordinar accions i propostes per a aconseguir els canvis socials i polítics necessaris per consolidar l'ús de la bicicleta amb seguretat en tots els àmbits. Les principals mesures proposades són:

Pla Estratègic de la Bicicleta

Cal elaborar i complir un Pla Estratègic de la Bicicleta, tan en l'àmbit estatal com en l'àmbit municipal, amb fites definides a curt, mig i llarg termini, i una acurada avaluació de la inversió econòmica. Ha de ser un Pla dotat de les corresponents partides pressupostàries comptant amb les aportacions de tècnics especialitzats, el sector de la bicicleta i les associacions.

Crear una comissió de seguiment i avaluació amb la participació dels departaments del govern implicats, ens locals, científics experts i ciutadania organitzada amb caràcter informatiu, deliberatiu i vinculant.

Dret del ciclista a circular amb seguretat

Canvis legislatius per exigir una major protecció per a la pràctica de ciclisme com a element vulnerable en la circulació i que mereix ser protegit de forma especial, pels valors de sostenibilitat, ecologisme i d'incalculable benefici en la salut dels ciutadans de societats avançades com la nostra.

Reconeixement en els textos legals, de forma expressa, als vianants i ciclistes com un element feble de la circulació (inclusió en art. 11 Ley sobre Tráfico). Elevació de les penes en les infraccions greus per conducció temerària, conduir sota els efectes de l'alcohol i/o drogues. Establir, en tots els casos, com un supòsit d'imprudència greu (delicte) les comeses contra els elements febles de la circulació (vianants i ciclistes). Establir com a delicte el no prestar auxili en cas d'accident, sense perjudici d'incrementar la pena per al cas de desemparament.

Col·locació als vorals de les carreteres de les senyalitzacions d'advertència de la presència de ciclistes amb indicació de la distància de seguretat en els avançaments – 1,5 m.

Trams de carreteres senyalitzades de velocitat limitada (30 km/h) i de prioritat invertida amb preferència ciclista en horaris ajustats als caps de setmana o d'intensitat de circulació ciclista contrastada.

La pràctica esportiva de la bicicleta, requereix una preparació física continuada, per això s'han de construir circuits tancats al transit motoritzat, per tal de poder «entrenar» amb seguretat. Per construir aquests circuits seria raonable utilitzar parts dels solars industrials dels polígons de cada municipi.

Educació i formació

Garantir l’educació viaria en tots els àmbits i nivells educatius.
Fomentar l'educació viària amb el concepte proposat d'inversió de prioritats, vianants, bicicleta, transport públic i vehicle de motor privat i aprofundint en una cultura de major respecte cap als modes de transport no motoritzat i més vulnerables.

Fomentar el coneixement de les noves normatives relatives a la bicicleta per les persones amb permís de circulació de vehicles de motor.

Establir les eines necessàries per formar professionals especialitzats en els diferents àmbits del sector de la bicicleta com mecànics, venedors, monitors, guies, educadors o qualsevol altre necessitat professional del sector.

Xarxa ciclable

Exigir el compliment de la Resolució del Parlament de Catalunya de 10 d'octubre de 2001 (Annex 3), en la que s'insta el Consell Executiu a impulsar la creació d'una xarxa ciclista de Catalunya.

La creació d'una xarxa ciclable per facilitar la connexió entre municipis de la forma més directa amb previsió de creixement i criteris de qualitat.

Dissenyar la xarxa per encabir a un gruix important i a tot tipus d'usuaris i, per tant, cal que tingui la capacitat de poder-los absorbir sense problemes. La xarxa ciclable ha de ser segura, directe i còmoda. Els carrils segregats han de tenir suficient amplada per garantir la fluïdesa i la seguretat inicial i també la futura, a més d’encabir­hi tricicles i remolcs. A les vies que conformen la xarxa ciclable on la bicicleta comparteix la calçada s'ha de garantir de forma real la reducció de velocitat dels vehicles de motor.

Cal crear i mantenir senyals indicadors específics a les interseccions per marcar direccions d'itineraris de la xarxa.

Requeriments mínims que cal complir pel traçat de vies ciclistes:
Que aquest traçat recorri igual o menys distància que la resta de vehicles.
Realitzi les mateixes o menys aturades que la resta de vehicles.
Pugui assolir de forma segura la velocitat permesa a la via.
Sigui prou segur per circular de forma autònoma a partir de l'edat de 12 anys.


Les poblacions han de connectar els seus carrils bici amb la xarxa ciclable de forma àgil, segura i suficient.

S'ha de garantir l'arribada amb bicicleta de forma segura a les escoles, estacions de transport públic, instal·lacions públiques i centres oficials.

Incentivar el turisme amb bicicleta amb el desenvolupament de la xarxa Eurovelo i amb la creació, adequació i manteniment de vies cicloturistes, incorporant traçats fluvials, camins de ronda i altres recorreguts amb pendents moderats, i promovent una aproximació respectuosa als entorns naturals que n’afavoreixi la seva conservació i re-valorització.

Ús quotidià de la bicicleta

Crear incentius econòmics per la mobilitat en bicicleta, especialment en la mobilitat als centres de treball i per motius laborals, per tal de premiar les externalitats positives que té aquest sistema de transport, tal com es fa ja a diversos països europeus des de fa temps i recentment també a França.

Cal que les institucions incorporin de forma normal i continuada la bicicleta com a opció de mobilitat en les seves tasques diàries.

Les persones amb mobilitat reduïda gaudeixen d'una millor qualitat de vida si estan en disposició d'utilitzar de forma segura bicicletes adaptades pels seus desplaçaments, per fer exercici físic o per practicar esport.

Garantir la intermodalitat entre la bicicleta i altres mitjans de transport, especialment amb el transport públic, promovent aparcaments segurs en estacions amb prou capacitat per absorbir un nombre creixent d’usuaris pels anys vinents.

Garantir el transport de les bicicletes en tot el transport públic de forma suficient per tal de què sigui una alternativa real al transport motoritzat contaminant privat entre poblacions.

Incentivar a les empreses de distribució urbana de mercaderies per utilitzar la bicicleta, amb molt menys impacte ambiental que el generat pels vehicles de transport convencional, i més eficients per a resoldre l’última milla de la cadena de distribució en àmbits urbans, especialment en nuclis històrics amb àrees peatonalitzades i restriccions d’accés al trànsit motoritzat.

El robatori de les bicicletes és un dels motius de dissuassió d'ús d'aquest vehicle. Les poblacions han de garantir llocs d'aparcament segurs.

S’ha de garantir l'aparcament de bicicletes a la via pública a totes les poblacions, però el criteri que ha de prevaldra es la seguretat en quant a evitar els robatoris. La utilització de l'espai públic per aparcar la bicicleta, és una compensació positiva al benefici que aporta la bicicleta a tota la societat.

S'ha de legislar amb una discriminació positiva de la bicicleta, en relació a l’accessibilitat, les zones d’aparcament, facilitat de circulació, les edificacions i l'urbanisme en general.

Subvencionar la construcció o manteniment d'infraestructures als habitatges privats i a les empreses per garantir l'aparcament de forma segura.

Òrgans de Govern i la bicicleta

Mantenir a la direcció de carreteres el grup de treball dedicat a la Bicicleta

Consolidà les estructures de govern que actualment funcionen com la Mesa de la Bicicleta, Carreteres compartides i l’Intergrup de Suport a la Bicicleta, amb la creació de les mesures oportunes per garantir la continuïtat d'aquestes estructures en els diferents canvis de govern.

Mesa de la Bicicleta:
Gestionada pel departament de Territori i Sostenibilitat, aglutina a tots els departaments de la Generalitat, el sector de la bicicleta i a entitats externes que aporten o de les que precisem serveis per la bicicleta.
Carreteres compartides:
Grup de Treball on es treballen aspectes de seguretat pels ciclistes i on s'estructura la col·locació de senyals de recordatori del 1,5m.
Intergrup Parlamentari de suport a la Bicicleta:
Intergrup Parlamentari format per un representant de cada formació política del Parlament i per diversos representants del sector de la bicicleta.

A nivell municipal s’ha d’obrir una oficina o espai de referència sobre l’ús de la bicicleta.

Les entitats adherides a la Plataforma en Defensa de la Bicicleta és comprometen a defensar els arguments del manifest amb els contactes polítics i socials del seu àmbit.Si vols defensar els drest dels usuaris de la bicicleta UNEXIT-TE


Copyright © 2016 Plataforma en Defensa de la Bicicleta

-E-Mail info@plataformadefensabicicleta.cat - Contacte premsa 615273935 -

Entitats impulsores de la Plataforma en Defensa de la Bicicleta: